کتاب کلید موفقیت در جشنواره جوان خوارزمی 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی هدایت

عضو هیئت علمی و داوری شهر تهران

 

در گـروه هـای بـرق الكترونیـك و مكاترونیـك

جـشـنـواره جـوان خـوارزمـی

 

-------------------------------------------------

 

:برخی سوابق و فعالیت ها

 

(استاد راهنمای طرح های شركت كننده در جشنواره (مرحله استانی و منطقه ای

 

طراحی نرم افزار كمك آموزشی آزمایشگاه های الكترونیك برای آموزش و پرورش

 

از سازمان آموزش و پرورش شهر تـهران (H.H.P اخذ دیپلم افتـخار (گواهینامه

 

(تقدیر به پاس فعالیت های علمی از سازمان آبفای شهر تهران (1386-1383

 

(برگزیده به عنوان پدیده علمی سال در منطقه محل سکونت (1387

 

حضور در مراحل منطقه ای، استانی و کشوری جـشنواره خوارزمی

 

ثبت اختراع طرح مینی معاینه فنی خودرو

 

مدعو در جشن برترین های دانشگاهی

 

مشاور پروژه های صنعتی و دانشگاهی

 

تألیف كتاب كلید موفقیت در جشنواره جوان خوارزمی

 

مجری پروژه صندلی های تمام الكترونیكی دندان پزشكی

 

مجری پروژه هوشمند سازی پست های برق مصلی بزرگ تهران

 

مجری پروژه منبع جریان آزمایشگاهی برای سازمان انرژی اتمی ایران

 

عضو سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق كشور ، انجمن مهندسین برق و الكترونیك ایران ، انجمن مخترعین كشور

 

(Electrosurgery) عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت دستگاه برش جراحی بدون خونریزی

 

Hedayat.Books@gmail.com